IMG_8487

team 236 Technoticks Strategy meeting

Avery, Sam, Gabe, Anna, Rose, Matt, Sam

January 8th, 2016